(unfortunately, still, only the Czech text is available for this type of license)

Licenční smlouva na užívání dat a produktů ČHMÚ uvedených na portálu ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699
zastoupený Mgr. Markem Riederem, ředitelem (dále jen “Poskytovatel”)

v souladu s § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytuje uživateli portálu ČHMÚ („Nabyvatel“) nevýhradní a nepřevoditelné právo volného stažení a bezúplatného užití za níže uvedených podmínek částí databáze a dat, resp. produktů nebo odvozených produktů (dále jen „Data a Produkty“), a to za těchto podmínek:

  1. Nabyvatel je oprávněn užít Data a Produkty pouze pro vlastní potřebu.
  2. Nabyvatel Data a Produkty nepoužije ke zpracování datových souborů, programů či jakýchkoli jiných výstupů za účelem jejich předávání třetím osobám a nebude je využívat za účelem dosažení zisku.
  3. Nabyvatel není v žádném případě oprávněn provádět jakékoliv změny dat a produktů bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  4. Nabyvatel má povinnost při dalším využívání poskytnutých Dat a Produktů uvést jako autorský zdroj webovou stránku http://portal.chmi.cz/. Nesmí však při tom vzniknout dojem, že Poskytovatel podporuje způsob, jakým jsou data a produkty nebo jejich další využití Nabyvatelem používáno.

Stažením a užitím Dat a Produktů Nabyvatel vyjadřuje souhlas s výše uvedenými podmínkami stažení a užití Dat a Produktů a zavazuje se je dodržovat.

Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů upravujících práva a povinnosti stran v souvislosti s poskytováním dat a produktů podle této smlouvy, a to v jejich platném znění.

I accept this license agreement

I disagree


!!!Disclaimer!!!

The Czech National Committee for Hydrology and the Czech Hydrometeorological Institute do not bear any responsibility for any incorrect use (and following interpretation) of the data presented on this website. Mainly, the standard characteristics (e.g. design values) derived by other persons than by the experts of the Czech Hydrometeorological Institute (which is the only institution in the Czech Republic authorized to perform these activities) cannot be considered decisive. Rather, they should be treated as valuable for study and scientific purposes. Especially, in the case of the annual maximum series of peak discharges the Czech national standards request their processing using the so-called hydrological (water) years representing the longest possible time period. Therefore, these series presented here that are valid for 51 selected calendar years cannot be processed in order to get the values of the so-called N-year discharges. Lastly, as the values of the series are re-evaluated from time to time, their minor changes may be expected.


The text was prepared in cooperation with the Czech Hydrometeorological Institute. Therefore, it is subject to the licenseCC_BY-NC-ND

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 10
Celkově: 51139

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2022 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika