Článek I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(1)

Český národní výbor pro hydrologii (ČNVH) je českým pokračovatelem Československého výboru pro hydrologii (ČSVH), který byl ustavený na základě usnesení Předsednictva vlády ČSSR č. 96 z 3. srpna 1975 o účasti Československa na Mezinárodní hydrologické dekádě a k národnímu zabezpečení Mezinárodního hydrologického programu (IHP) Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Po novém státoprávním uspořádání ČSFR ke dni 1. 1. 1993 přešla činnost, týkající se vztahů České republiky k IHP UNESCO, na českou složku bývalého ČSVH. Východiskem k tomuto postupu byla státní dohoda o rozdělení ČSFR, která mimo jiné deklarovala, že vztahy k mezinárodním agenciím uzavřené před rozdělením nebudou obě nově vzniklé republiky rušit. Nové podmínky si vyžadovaly na národní úrovni i úpravu vztahů IHP k ostatním aktivitám v oboru hydrologie, tj. zejména ve vztahu k Programu hydrologie a vodních zdrojů (HWRP) Světové meteorologické organizace (WMO) a k aktivitám Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS).

(2)

ČNVH v současné době plní funkce

- Národního komitétu IHP UNESCO,

- Koordinačního národního centra HWRP WMO k aktivitám ČNVH,

- Národního komitétu Mezinárodní asociace hydrologických věd IAHS v rámci Mezinárodního svazu vědeckých unií (ICSU).

(3)

ČNVH za svou činnost zodpovídá České komisi pro spolupráci s UNESCO (ČK UNESCO) při Ministerstvu zahraničních věcí a dále Ministerstvu životního prostředí, jako garantu za vztahy České republiky k mezinárodním agenciím vládního typu v oblasti vodního hospodářství. O národních aktivitách ve vztahu k IAHS podává ČNVH jednou ročně zprávu Akademii věd ČR (AV ČR), jako garantu pověřeného vládou ČR za vztahy k nevládním vědeckým agenciím, prostřednictvím Geofyzikálního ústavu AV ČR. V oblasti zahraničních styků a mezinárodní spolupráce ČNVH postupuje v souladu se zásadami zahraniční politiky ČR.


Článek II

HLAVNÍ ÚKOLY ČNVH

(1)

Český národní výbor pro hydrologii:

- koordinuje činnost hydrologických, vodohospodářských a jiných pracovišť, podílejících se na realizaci IHP v České republice,

- udržuje styk s Mezivládní radou IHP a se Sekretariátem UNESCO, jakož i s národními výbory pro hydrologii v jiných státech v souladu s politikou ČK UNESCO, vyjadřuje se k dokumentům IHP UNESCO, navrhuje české zástupce do orgánů IHP a jmenuje národní korespondenty,

- koordinuje na národní úrovni aktivity v rámci IHP UNESCO s programy WMO, které se zabývají problematikou vody,

- zabezpečuje účast v programu IAHS a jmenuje české národní korespondenty této nevládní agencie,

- zajišťuje důstojnou reprezentaci české hydrologie na mezinárodním fóru,

- vystupuje jako poradní orgán zainteresovaných rezortů vlády ČR v otázkách hydrologie,

- sleduje vzdělávání nových odborníků v oboru hydrologie a podává návrhy na jeho zlepšování,

- pravidelně informuje o své činnosti ČK UNESCO a MŽP,

- informuje českou odbornou veřejnost, zejména pracoviště, podílející se na IHP UNESCO, o aktivitách ČNVH a zprostředkovává informace o důležitých akcích doma a v zahraničí.

(2)

Český národní výbor pro hydrologii sestavuje výroční zprávu o své činnosti a plán činnosti na následující období 1 až 6 let.


Článek III

ORGÁNY ČNVH

(1)

ČNVH má tyto orgány:

- plenární zasedání,

- výkonný výbor,

- předseda,

- 1. místopředseda,

- 2. místopředseda,

- vědecký tajemník,

- sekretariát,

- pracovní skupiny.

(2)

Plenární zasedání ČNVH ve své výlučné kompetenci

(a) projednává zásadní otázky spojené s činností ČNVH jako jsou:

- návrh na změny Statutu ČNVH,

- volba předsedy a místopředsedů, prováděná formou tajné volby,

- návrh na složení Výkonného výboru ČNVH (VV ČNVH),

- návrhy na členy ČNVH,

- návrh na zástupce ČNVH do ČK UNESCO,

- návrhy na zástupce do národního výboru s návaznou činností na ČNVH,

- návrhy na delegaci ČNVH na zasedání Mezivládní rady IHP UNESCO.

(b) předkládá Ministerstvu životního prostředí – sekci, do jejíž kompetence spadá problematika ochrany vod – návrhy na jmenování nových členů ČNVH,

(c) projednává a schvaluje:

- zaměření činnosti ČNVH a hodnotí její plnění,

- národní program ČNVH v IHP a jeho změny,

- založení, změny anebo zrušení pracovních skupin ČNVH,

- zprávy o činnosti VV ČNVH mezi plenárními zasedáními ČNVH,

- na návrh předsedy pozastavení členství u členů neplnících povinnosti člena ČNVH (článek IV).

(d) jmenuje čestné členy ČNVH.

(3)

Výkonný výbor řídí činnost ČNVH mezi plenárními zasedáními. VV ČNVH tvoří předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda pro IAHS a vědecký tajemník. VV ČNVH projednává všechny otázky, které nepatří do výlučné působnosti plenárního zasedání ČNVH.

(4)

Předseda ČNVH:

- zastupuje ČNVH vůči ostatním organizacím, institucím a veřejnosti,

- předkládá plenárnímu zasedání výroční zprávu a plán činnosti,

- předkládá návrhy k projednání VV ČNVH a plenárním zasedáním,

- svolává a řídí jednání VV ČNVH a plenárního zasedání ČNVH,

- po schválení VV ČNVH jmenuje vědeckého tajemníka, vedoucí a členy pracovních skupin,

(5)

1. místopředseda ČNVH zastupuje předsedu ČNVH.

(6)

2. místopředseda zastupuje ČNVH vůči IAHS.

(7)

Vědecký tajemník je jmenovaný předsedou ČNVH ze členů ČNVH a řídí práci sekretariátu podle pokynů předsedy ČNVH.

(8)

Sekretariát ČNVH zabezpečuje agendu ČNVH. Je administrativně a personálně připojený k Českému hydrometeorologickému ústavu v Praze. Při sekretariátu ČNVH je zřízena knihovna hydrologických publikací IHP UNESCO.

(9)

Na zpracování aktuálních problémů a řešení úkolů regionálního či mezinárodního charakteru může VV ČNVH zřídit adekvátní pracovní skupiny.


Článek IV

ČLENSTVÍ V ČNVH, POVINNOSTI, PRÁVA A ZODPOVĚDNOST ČLENŮ ČNVH

(1)

ČNVH je složený z předních českých odborníků v oblasti věd o vodě a ze zástupců pracovišť, která se v ČR zabývají hydrologií.

(2)

Členství v ČNVH je čestné.

(3)

Funkční období Českého národního výboru pro hydrologii je 6 let. Před ukončením funkčního období ČNVH provede nominaci členů pro následující funkční období.

(4)

Členy ČNVH jmenuje příslušná sekce Ministerstva životního prostředí na základě návrhu ČNVH.

(5)

Členství v ČNVH je zásadně nezastupitelné. V mimořádných případech může předseda souhlasit s vysláním pozorovatele za nepřítomného člena ČNVH s hlasem poradním.

(6)

Člen ČNVH je povinný zejména

- aktivně se podílet na činnosti ČNVH,

- osobně se zúčastňovat plenárních zasedání a zasedání dalších orgánů ČNVH v případě, že je jejich členem,

- participovat na přípravě příslušných materiálů, na pracích v pracovních skupinách, jejichž je jmenovaným členem, případně řídit jejich činnost, jestliže tím byl pověřený.

(7)

Člen ČNVH má právo zejména

- předkládat návrhy na zařazení materiálů na program jednání plenárního zasedání ČNVH a jeho orgánů,

- přednášet své návrhy a stanoviska k projednávaným materiálům,

- být informovaný o plnění úloh ČNVH a jeho orgánů.

(8)

Neplní-li člen povinnosti uvedené v bodě 6 tohoto článku, bude Výkonným výborem ČNVH vyzván k nápravě. Bude-li i poté přetrvávat neplnění povinností člena ČNVH, může plenární zasedání na návrh předsedy členství danému členu trvale pozastavit.

(9)

Čestným členem ČNVH může být jmenován bývalý člen ČNVH po ukončení jeho řádného členství. Jmenování čestným členem je trvalé. Čestný člen má práva dle odstavce (7) tohoto článku, na plenárním zasedání má právo účasti s hlasem poradním.


 Článek V

ZASEDÁNÍ ČNVH A VÝKONNÉHO VÝBORU ČNVH

(1)

ČNVH zasedá zpravidla 1-2krát ročně. V naléhavých případech může předseda ČNVH svolat mimořádné plenární zasedání.

(2)

Mimořádné plenární zasedání ČNVH svolá předseda na základě svého rozhodnutí, nebo jestliže o to požádá alespoň třetina členů ČNVH. Pokud tak předseda nemůže učinit nebo neučiní do jednoho měsíce od podání žádosti, mimořádné plenární zasedání má právo svolat jiný člen Výkonného výboru ČNVH; v takovém případě si zasedání zvolí řídícího jednání.

(3)

VV ČNVH zasedá v průměru 1krát za dva měsíce. V naléhavých případech může předseda ČNVH svolat mimořádné zasedání VV.

(4)

Na plenární zasedání ČNVH a zasedání VV ČNVH jsou přizváni podle povahy programových bodů také zástupci ČK UNESCO a vedoucí pracovníci hydrologických a vodohospodářských organizací, případně další experti.

(5)

Plenární zasedání ČNVH a zasedání VV řídí předseda ČNVH nebo místopředseda po pověření předsedou ČNVH anebo pokud není předseda přítomen.

(6)

Pozvánka na schůzi pléna ČNVH se rozesílá dva týdny před termínem zasedání. V případě, že se před termínem schůze neomluví víc než polovina členů ČNVH, schůze se koná a bude usnášení schopná za předpokladu 25 % přítomných účastníků pléna. Pokud se omluví více než polovina členů ČNVH anebo na schůzi bude přítomno méně než 25 % členů pléna, schůze bude odvolána.

(7)

Usnesení z plenárního zasedání ČNVH je platné, jestliže ho odhlasuje kladně nadpoloviční většina přítomných členů pléna. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČNVH. V případě naléhavých okolností je možné uskutečnit hlasování korespondenční formou.


Článek VI

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČNVH

(1)

Zápis z jednání plenárního zasedání ČNVH anebo ze zasedání VV, obsahující výsledné stanovisko a usnesení jednání, vypracuje vědecký tajemník ČNVH do 14 dnů po zasedání.

(2)

V zápise se zaznamenává i odlišný názor člena ČNVH, pokud si tak přeje.

(3)

Zápis ověřuje předseda ČNVH. Vědecký tajemník pošle definitivně upravený zápis všem členům ČNVH.


Článek VII

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A NÁKLADY NA ČINNOST ČNVH

(1)

Náklady vyplývající z členství v ČNVH, resp. v jeho orgánech, hradí mateřská pracoviště členů. Náklady na administrativně-technické zabezpečení činnosti ČNVH se hradí z rozpočtu pracoviště, k němuž je ČNVH administrativně připojen.

(2)

Návrh nákladů spojených s vysláním českých zástupců na zasedání Mezivládní rady IHP UNESCO předkládá ČNVH Odboru mezinárodní politiky MŽP na základě doporučení OOV-MŽP. Náklady u ostatních zahraničních cest hradí pracoviště, vysílající člena ČNVH na určitou akci, ze svých rozpočtových prostředků.


Článek VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Statut ČNVH schvalují ČK UNESCO a MŽP na návrh ČNVH.

(2)

Tento Statut nabývá platnosti dnem 1. 11. 2012.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko