Článek III

ORGÁNY ČNVH

(1)

ČNVH má tyto orgány:

- plenární zasedání,

- výkonný výbor,

- předseda,

- 1. místopředseda,

- 2. místopředseda,

- vědecký tajemník,

- sekretariát,

- pracovní skupiny.

(2)

Plenární zasedání ČNVH ve své výlučné kompetenci

(a) projednává zásadní otázky spojené s činností ČNVH jako jsou:

- návrh na změny Statutu ČNVH,

- volba předsedy a místopředsedů, prováděná formou tajné volby,

- návrh na složení Výkonného výboru ČNVH (VV ČNVH),

- návrhy na členy ČNVH,

- návrh na zástupce ČNVH do ČK UNESCO,

- návrhy na zástupce do národního výboru s návaznou činností na ČNVH,

- návrhy na delegaci ČNVH na zasedání Mezivládní rady IHP UNESCO.

(b) předkládá Ministerstvu životního prostředí – sekci, do jejíž kompetence spadá problematika ochrany vod – návrhy na jmenování nových členů ČNVH,

(c) projednává a schvaluje:

- zaměření činnosti ČNVH a hodnotí její plnění,

- národní program ČNVH v IHP a jeho změny,

- založení, změny anebo zrušení pracovních skupin ČNVH,

- zprávy o činnosti VV ČNVH mezi plenárními zasedáními ČNVH,

- na návrh předsedy pozastavení členství u členů neplnících povinnosti člena ČNVH (článek IV).

(d) jmenuje čestné členy ČNVH.

(3)

Výkonný výbor řídí činnost ČNVH mezi plenárními zasedáními. VV ČNVH tvoří předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda pro IAHS a vědecký tajemník. VV ČNVH projednává všechny otázky, které nepatří do výlučné působnosti plenárního zasedání ČNVH.

(4)

Předseda ČNVH:

- zastupuje ČNVH vůči ostatním organizacím, institucím a veřejnosti,

- předkládá plenárnímu zasedání výroční zprávu a plán činnosti,

- předkládá návrhy k projednání VV ČNVH a plenárním zasedáním,

- svolává a řídí jednání VV ČNVH a plenárního zasedání ČNVH,

- po schválení VV ČNVH jmenuje vědeckého tajemníka, vedoucí a členy pracovních skupin,

(5)

1. místopředseda ČNVH zastupuje předsedu ČNVH.

(6)

2. místopředseda zastupuje ČNVH vůči IAHS.

(7)

Vědecký tajemník je jmenovaný předsedou ČNVH ze členů ČNVH a řídí práci sekretariátu podle pokynů předsedy ČNVH.

(8)

Sekretariát ČNVH zabezpečuje agendu ČNVH. Je administrativně a personálně připojený k Českému hydrometeorologickému ústavu v Praze. Při sekretariátu ČNVH je zřízena knihovna hydrologických publikací IHP UNESCO.

(9)

Na zpracování aktuálních problémů a řešení úkolů regionálního či mezinárodního charakteru může VV ČNVH zřídit adekvátní pracovní skupiny.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko