Licenční smlouva na užívání dat a produktů ČHMÚ uvedených na portálu ČHMÚ.

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699
zastoupený Mgr. Markem Riederem, ředitelem (dále jen “Poskytovatel”)

v souladu s § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytuje uživateli portálu ČHMÚ („Nabyvatel“) nevýhradní a nepřevoditelné právo volného stažení a bezúplatného užití za níže uvedených podmínek částí databáze a dat, resp. produktů nebo odvozených produktů (dále jen „Data a Produkty“), a to za těchto podmínek:

  1. Nabyvatel je oprávněn užít Data a Produkty pouze pro vlastní potřebu.
  2. Nabyvatel Data a Produkty nepoužije ke zpracování datových souborů, programů či jakýchkoli jiných výstupů za účelem jejich předávání třetím osobám a nebude je využívat za účelem dosažení zisku.
  3. Nabyvatel není v žádném případě oprávněn provádět jakékoliv změny dat a produktů bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  4. Nabyvatel má povinnost při dalším využívání poskytnutých Dat a Produktů uvést jako autorský zdroj webovou stránku http://portal.chmi.cz/. Nesmí však při tom vzniknout dojem, že Poskytovatel podporuje způsob, jakým jsou data a produkty nebo jejich další využití Nabyvatelem používáno.

Stažením a užitím Dat a Produktů Nabyvatel vyjadřuje souhlas s výše uvedenými podmínkami stažení a užití Dat a Produktů a zavazuje se je dodržovat.

Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů upravujících práva a povinnosti stran v souvislosti s poskytováním dat a produktů podle této smlouvy, a to v jejich platném znění.

Souhlasím s licenční smlouvou v plném rozsahu

Nesouhlasím s licenční smlouvou


!!!Odmítnutí odpovědnosti!!!

Český národní výbor pro hydrologii a Český hydrometeorologický ústav se zříkají odpovědnosti za nesprávné využití (a následné interpretace) dat prezentovaných na těchto webových stránkách. Zejména pak standardní veličiny (jako jsou návrhové charakteristiky) odvozené jinými osobami než odborníky Českého hydrometeorologického ústavu (který je navíc touto činností pověřen jako jediná instituce v ČR) nemohou být považovány za směrodatné jako spíše pouze za vhodné pro studijní a vědecké účely. Především v případě řad ročních kulminačních průtoků české státní normy vyžadují jejich zpracování s využitím tzv. hydrologických let za co nejdelší období, a tedy zde prezentované řady, které reprezentují 51 kalendářních let, nemohou být zpracovány pro účely odvození tzv. N-letých průtoků. Nakonec upozorňujeme, že hodnoty řad jsou čas od času přehodnocovány, takže je možné očekávat jejich mírné změny.


Text byl zpracován ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, a proto podléhá licenciCC_BY-NC-ND

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 2
Tento týden: 31
Celkově: 51429

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2022 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika